Thống kê truy cập
Đang Online : 9
Tổng truy cập : 2753834

ĐƠN XIN CHẤM PHÚC KHẢO

SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG TiH-THCS-THPT

TRÍ TUỆ VIỆT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Tp.Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 20…

 

 

ĐƠN XIN CHẤM PHÚC KHẢO
KỲ THI  ……………….

 

Kính gửi: Hội đồng thi Trường TiH-THCS-THPT Trí Tuệ Việt

Tôi tên:................................................

Sinh ngày:...........................................

Số báo danh:.......................................

Tôi đã tham dự kỳ thi …………… tại Hội đồng thi Trường TiH-THCS-THPT Trí Tuệ Việt.

Nay tôi làm đơn này xin chấm phúc khảo bài thi các môn sau:

 

Môn xin chấm phúc khảo

Điểm đã công bố

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Điện thoại liên lạc:.......................................

* Địa chỉ liên lạc:............................................

 

 

Người làm đơn
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

 

 

 

……………………………..